Passend onderwijs van start

Productspecialist Michiel van Gerwen licht de wetswijziging toe.

Wat is passend onderwijs?

Sinds 1 augustus 2014 hebben reguliere scholen in het voortgezet onderwijs de verantwoordelijkheid om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Om dit te faciliteren werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. 

Deze samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat alle leerlingen onderwijs krijgen wat het beste bij hen past. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor leerlingen die daar het beste op hun plek zijn. Het rugzakje, ook wel leerling-gebonden financiering genoemd, komt met de invoer van passend onderwijs te vervallen.

School heeft zorgplicht

Scholen hebben vanaf nu een zorgplicht. Dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn dat elk kind dat wordt aangemeld en elke leerling die al op school zit een passende plek krijgt. Op de eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. De afgelopen tijd hebben alle scholen beschreven welke extra ondersteuning ze kunnen bieden. Dit is vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel. Nadat ouders een leerling hebben aangemeld bij een school gaan zij samen met de school en eventueel een (extern) deskundige in gesprek om te bepalen of en hoe de extra begeleiding ingezet moet gaan worden. Om ook financiële middelen voor de extra ondersteuning te krijgen, wordt er bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de extra begeleiding door het Rijk zal worden vergoed. Het samenwerkingsverband beheert en verdeelt dus de financiële middelen voor extra begeleiding.

Samenwerkingsverbanden

De regionale samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. In het reguliere VO zijn 75 samenwerkingsverbanden opgericht die gezamenlijk een landelijke dekking hebben. Elke leerling én elke school valt dus onder een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband moet in de gaten houden dat elke leerling inderdaad het juiste onderwijs krijgt. Daarvoor beschikt elk samenwerkingsverband over de schoolondersteuningsprofielen van de scholen in haar regio en beheert het de gelden die nodig zijn voor de extra begeleiding.

Ontwikkelingsperspectief vastleggen in leerlingvolgsysteem

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Hierin worden de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven. Jaarlijks wordt dit plan geëvalueerd en bijgesteld.

Pas nu komt het vastleggen in het leerlingvolgsysteem om de hoek kijken; dit is de plek waar alle informatie van een leerling digitaal wordt vastgelegd en logischerwijs zal hier dus ook het OPP worden geregistreerd. Alle informatie blijft op deze manier op één plek.

Passend onderwijs in Somtoday

Met de komst van passend onderwijs introduceert Somtoday nieuwe functionaliteit die het mogelijk maakt om het OPP op een efficiënte en overzichtelijke in Somtoday vast te leggen. Op basis van gesprekken met diverse mensen uit het onderwijsveld is er een OPP-template ontwikkeld, welke als basis kan dienen voor het schooleigen OPP. Ook is het mogelijk om als schoolorganisatie zelf een digitaal OPP te ontwerpen en bij de leerling in te vullen. Op deze manier houd je het leerlingvolgsysteem van leerlingen compleet en hebben alle betrokken alle informatie van een leerling altijd en overal bij de hand.


Wil je meer weten over de functionaliteit rondom passend onderwijs in Somtoday? Neem contact met ons op via info@som.today of bel (0570) 768 111.